Slovensko – cesta k samostatnosti

  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme
  • pre žiakov II. stupňa ZŠ

Náučná tabuľa Slovensko – cesta k samostatnosti prináša v chronologickom slede stručné dejiny slovenského národa, a to od čias rakúsko-maďarského vyrovnania až po vznik samostatnej Slovenskej republiky a jej začlenenie do svetových a európskych štruktúr. Vzájomné prepojenie časovej priamky a dejepisných máp prehľadne znázorňuje vývoj, ktorým naša krajina prešla za uplynulých viac ako 100 rokov.

Na prednej strane dopĺňajú mapy hlavné dejinné udalosti, ktoré ovplyvňovali smerovanie slovenského národa, ako aj postupné formovanie vzťahov s Čechmi v období rakúsko-uhorskej monarchie a neskôr v spoločnom štáte.


 

Slovensko – vlastivedná mapa/prehľad dejín

  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme
  • pre žiakov I. aj II. stupňa ZŠ

Didaktická pomôcka je určená predovšetkým na hodiny vlastivedy na 1. stupni ZŠ, ale je vhodná aj na využitie na hodinách geografie a dejepisu na 2. stupni ZŠ.

Na všeobecnogeografickej mape sú zakreslené aj významné hrady, zámky, pamiatky UNESCO, národné parky, archeologické náleziská, pamätné miesta a kúpele. Súčasťou pomôcky je mapa hlavných hospodárskych aktivít v SR.

Dejepisnú časovú priamku od počiatku stredoveku po súčasnosť s prehľadom hlavných dejinných udalostí na území Slovenska a významných osobností dopĺňajú umelecké smery v architektúre v období stredoveku.


 

Slovensko – naša vlasť

  • DUO – obojstranný produkt, zadná strana je pracovnou verziou prednej
  • pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ

Didaktická pomôcka je určená predovšetkým na hodiny vlastivedy na 1. stupni ZŠ, ale môže sa využiť aj na hodinách geografie na 2. stupni ZŠ.

Didaktická pomôcka Slovenská republika – naša vlasť prináša všeobecnogeografickú mapu našej vlasti, na ktorej sú zakreslené aj významné hrady, zámky, pamiatky UNESCO, národné parky, archeologické náleziská, pamätné miesta a kúpele. Vyznačené sú aj oblasti s hlavnými hospodárskymi aktivitami.

Mapu dopĺňajú základné informácie o SR – poloha, rozloha, členstvo v medzinárodných organizáciách, štátne symboly, štátne sviatky, administratívne členenie, rekordy atď.


 

Slovensko – na tematických mapách

  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme
  • pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ

Didaktická pomôcka prináša na mapách SR údaje o polohe štátu v rámci sveta, Európy a strednej Európy, pomáha orientovať sa v prírodných podmienkach našej krajiny, opísať povrch a jeho členenie, vznik a vývoj reliéfu, určiť a vyhľadať hlavné horopisné celky, charakterizovať podnebie, vodstvo, typy pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo.


 

Slovensko – všeobecnogeografické/administratívne

  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme
  • pre žiakov ZŠ a SŠ

Podrobnú všeobecnogeografickú mapu SR dopĺňajú základné údaje o SR a politická mapka strednej Európy.

Administratívna mapa prináša podrobné informácie o administratívnom členení našej krajiny. Na mape vyšších územných samosprávnych celkov sú zakreslené všetky obce SR, vodná a cestná sieť. Legenda zahŕňa štatistické údaje o jednotlivých krajoch – rozloha, počet obyvateľov, počet obcí.


MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.