Informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

STIEFEL EUROCART s.r.o.
Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava

IČO: 31 360 513
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS BA1, v.č. 5951/B
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)


Relevantné kontaktné údaje pre informovanie o spracovaní osobných údajov

V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovné kontakty: e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk tel. č.: 0903 712123
(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže podať e-mailom, poštou, telefonicky, alebo aj osobne.


1. Účel

1.1 Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom, potenciálnym zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

1.2 Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

1.3 Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá mu poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom.


2. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa

2.1 Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov:

 • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
 • adresa pre doručenie;
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt

s nasledovným účelom:

 • splnenie zákonných povinností na úseky daní a účtovníctva
 • splnenie zmluvnej povinnosti (doručenie tovaru alebo poskytnutie služby zákazníkovi)
 • marketing (zasielanie informácií o produktoch a tovaroch Prevádzkovateľa)

a na základe uvedeného právneho základu:

 • osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou
 • oprávnený záujem

2.2 V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnych osobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.


3. Kategórie príjemcov osobných údajov

3.1 Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo a mzdovú agendu,
 • poskytovateľ doručovacích služieb,
 • audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre Prevádzkovateľa,
 • poskytovateľ IT podpory,
 • daňový úrad, súd, exekútor,
 • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

3.2 V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.


4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

4.1 Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do tretej krajiny.


5. Doba uchovávania osobných údajov

5.1 Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z archivačného poriadku Prevádzkovateľa.

5.2 Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho uplatniteľného nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby. Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.


6. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

6.1 Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

6.2 Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

6.3 Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (I) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (II) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (III) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (IV) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

6.4 Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzilspracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (I) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (II) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (III) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (IV) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

6.5 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami zamestnanca, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať, na základe čoho Prevádzkovateľ ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

6.6 Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6.7 Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi.

6.8 Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.


7. Ďalšie informácie o osobných údajoch

7.1 Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.